Společnost svatého Pavla (SSP) – 1914

Kolem Jakuba Alberione se pořád shromážďovalo více mladých chlapců, kteří zapálení jeho nadšením chtěli také pracovat pro dobrý tisk. Tak 20. srpna 1914 vznikla „Škola malého pracovníka”, která si kladla za cíl vyučit mladé lidi typografii. Potom se tato škola stala řeholní komunitou nazvanou Společnost svatého Pavla, a tak se toto datum 20. 8. 1914 stalo datem založení SSP, a také počátkem existence celé Rodiny svatého Pavla.

Společnost svatého Pavla – obvykle nazývána Paulíny – byla definitivně schválena církví 27. 6. 1949. Složena je z kněží a bratrů (nazýváných učedníci Božského Mistra) a jejím cílem je evangelizace skrze nejmodernější a nejúčinnější sdělovací prostředky.

Být apoštolem dnešní doby znamená také používat prostředky dnešní doby – opakoval zakladatel. SSP je dnes přítomna na pěti kontinentech ve třiceti státech a používá ve službě evangelia časopisy, knihy, filmy, internet, rozhlasové a televizní programy a všechno, co lidsky pokrok objevil a dal člověku. Všechny tyto prostředky slouží Paulínům, aby hlásali světu Ježíše Krista a aby o všem mluvili křesťanský a tak dosáhli k zvláště těm nejvíce vzdáleným od církve. Jakub Alberione zdůrazňoval, že všechny tyto publikace nejsou jenom produkty lidské práce, ale sakramentálie, to znamená, že jsou plné Boží milostí. Paulíni kromě tří slibů (chudoby, čistoty a poslušnosti) skládají také čtvrtý slib poslušnosti papeži.


Přejít nahoru