MODLITBY

Korunka k Ježíši Mistru (první neděle)

1. Ježíši, Božský Mistře, klaníme se ti jako vtělenému Slovu, poslanému Otcem, aby učilo lidi pravdám, které dávají život. Ty jsi nestvořená Pravda, jediný Mistr, ty jediný máš slova věčného života. Děkujeme ti, že jsi v nás zažehl světlo rozumu a světlo víry a povolal jsi nás do světla slávy. Věříme a celou svou mysl podřizujeme tobě a církvi.

Ukaž nám poklady své moudrosti, dej nám poznat Otce a učiň z nás své pravé učedníky. Posilni naši víru, abychom mohli dojít věčného nazírání v nebi.

Ježíši Mistře, Cesto, Pravdo a Živote, smiluj se nad námi.

2. Ježíši, Božský Mistře, klaníme se ti jako Milovanému Otcem a jako jediné cestě k němu. Děkujeme ti, že ses stal naším vzorem. Zanechal jsi nám příklady nejvyšší dokonalosti. Pozval si lidi, aby tě následovali na zemi a v nebi. Kontemplujeme tajemství tvého pozemského života, přicházíme do tvé školy a následujeme to, co nás učíš.

Přitáhni nás k sobě, abychom kráčeli ve tvých stopách, vzdávali se sebe samých a hledali tak pouze tvou vůli. Rozhojňuj v nás činnou naději a touhu po tom, abychom byli při posledním soudu uznáni tobě podobnými a mohli být navěky s tebou.

Ježíši Mistře, Cesto, Pravdo a Živote, smiluj se nad námi.

3. Ježíši, Božský Mistře, klaníme se ti, jako jednorozenému Synu Božímu, který přišel na svět, aby dal lidem život v hojnosti. Děkujeme ti, že svou smrtí na kříži jsi nám zasloužil život, který nám uděluješ ve křtu a živíš eucharistií a ostatními svátostmi.

Žij v nás, Ježíši, a dej nám Ducha svatého, abychom tě mohli milovat celou svou myslí, ze všech svých sil a celým svým srdcem a abychom pro tvou lásku milovali bližního jako sebe sami. Rozhojňuj v nás činorodou lásku, abychom jednou, až budeme z hrobu povoláni k životu ve slávě, byli sjednoceni s tebou ve věčné radosti v nebi.

Ježíši Mistře, Cesto, Pravdo a Živote, smiluj se nad námi.

4. Ježíši, Božský Mistře, klaníme se ti žijícímu v církvi – tvém mystickém těle a naší jediné arše spásy. Děkujeme ti, že jsi nám dal tuto neomylnou a nepomíjivou matku, v které jsi pro lidi nadále přítomen jako cesta, pravda a život.

Prosíme tě, děj, ať nevěřící dojdou k její neuhasitelnému světlu, ať se k ní navrátí chybující a ať se celé lidstvo sjednotí ve víře, ve společné naději a v lásce. Pozvedni církev, pomáhej papeži, posvěcuj kněze a všechny tobě zasvěcené duše. Pane Ježíši, naše prosba je tvým vzdechem: Ať je jeden ovčín a jeden pastýř, abychom se všichni mohli shromáždit ve vítězné církvi v nebi.

Ježíši Mistře, Cesto, Pravdo a Živote, smiluj se nad námi.

5. Ježíši, Božský Mistře, klaníme se ti s anděly ohlašujícími důvody tvého vtělení: „Sláva Bohu a pokoj lidem“. Děkujeme ti, že jsi nás povolal k účasti na svém vlastním poslání.

Zažehni v nás plamen horlivosti pro Boha a pro lidi. Naplň sám sebou všechny naše schopnosti. Žij v nás, abychom tě vyzařovali apoštolátem modlitby a utrpení, apoštolátem sdělovacích prostředků, apoštolátem slova, příkladu a skutků. Pošli na svou žeň dobré dělníky. Osviť kazatele, učitele a spisovatele. Daruj jim Ducha svatého a připrav k jeho přijetí všechny mysli a srdce. Přijď, Mistře a Pane!

Vyučuj a kraluj, pro Marii, Matku, Učitelku a Královnu.

Ježíši Mistře, Cesto, Pravdo a Živote, smiluj se nad námi.

Vzývání Mistra Ježíše

Ježíši Mistře, posvěť moji mysl a rozhojni moji víru.
Ježíši, učící v církvi, přitáhni všechny do své školy.
Ježíši Mistře, osvoboď mě od omylu, od marných myšlenek a od temnot věčných.
Ježíši, cesto mezi Otcem a námi, obětuji ti všechno a všechno očekávám od tebe.
Ježíši, cesto svatosti, učiň ze mne svého věrného napodobovatele.
Ježíši, cesto, učiň mě dokonalým jako je dokonalý Otec, který je v nebi.
Ježíši, živote, žij ve mně, abych žil/a v tobě.
Ježíši, živote, nedopusť, abych se od tebe odloučil/a.
Ježíši, živote, dej mi žít navěky v radosti tvé lásky.
Ježíši, pravdo, dej, ať jsem světlem světa.
Ježíši, cesto, dej, ať jsem pro druhé příkladem.
Ježíši, živote, dej, ať moje přítomnost všude přináší milost a útěchu.

K Božskému Mistru (Z Donec formetur…)

Mistře, tvůj život mi ukazuje cestu.
Tvoje nauka posiluje a osvěcuje moje kroky.
Tvoje milost mě podepírá a povzbuzuje na cestě k nebi.
Ty jsi dokonalý Mistr. Dáváš příklad, učíš a pobízíš svého učedníka, aby tě následoval. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný (Jan 3,16). Jsi učitel, který přišel od Boha (srov. Jan 3,2).

1. Mistře, ty máš slova věčného života. Na místo mé mysli, na místo mých myšlenek dosaď sebe samého. Ty, jenž osvěcuješ každého člověka a jsi Pravda sama: já chci uvažovat pouze tak, jak to učíš ty, chci soudit pouze podle tvých úsudků, chci myslet pouze tebe, substanciální Pravdo, kterou mi dal Otec. Žij v mé mysli, Ježíši, Pravdo.

2. Tvůj život je přikázání, cesta, jediná pravá neomylná jistota. V jeslích, v Nazaretu, na Kalvárii, všude vytyčuješ Boží cestu – cestu lásky k Otci, cestu nekonečné čistoty, cestu lásky k duším, cestu lásky k oběti… Dej, ať ji poznávám, dej ať v každé chvíli kladu své nohy do tvých šlépějí chudoby, čistoty, poslušnosti. Každá jiná cesta je široká, není tvoje. Ježíši, já odmítám a zavrhuji každou jinou cestu, kterou jsi neukázal ty. To, co chceš ty, chci já. Ustav svou vůli na místo mé vůle.

3. Na místo mého srdce ať nastoupí tvoje. Na místo mé lásky k Bohu, k bližnímu a ke mně samému (samé) ať nastoupí tvoje láska. Na místo mého hříšného lidského života ať nastoupí tvůj božský, nejčistší a nadpřirozený život. Ty jsi řekl: „Já jsem život“ (srov. Jan 14,6). Proto, abys přebýval ve mně, budu dbát na svaté přijímání, na mši svatou, na návštěvu Nejsvětější Svátosti, na úctu k tvému utrpení. A tento život ať se projevuje v skutcích, „aby byl patrný na našem těle tvůj život“ (srov. 2 Kor 4,10), tak jako u svatého Pavla, který řekl: „Žije ve mně Kristus” (srov. Gal 2,20). Žij ve mně, Ježíši, Živote věčný, Živote substanciální.

Tajemství úspěchu

Ježíši Mistře, přijmi tuto úmluvu, kterou ti předkládáme skrze Marii, Královnu apoštolů a skrze svatého Pavla, našeho otce. Máme se shodovat s tvou přesvatou vůlí, dospět k dokonalosti a k nebeské slávě, ke které jsi nás určil, a máme svatě vykonávat apoštolát skrze sdělovací prostředky. Avšak víme, jak jsme ve všem slabí, neznalí, neschopní a nedostateční – v duchovním životě, v poznání, v apoštolátu, v chudobě. Ty jsi však cesta, pravda, život, vzkříšení a naše jediné a nejvyšší dobro. Důvěřujeme jen v tebe, vždyť jsi řekl: „O cokoliv požádáte Otce v mém jménu, to dostanete“.

Z naší strany slibujeme a zavazujeme se, že budeme vždy a ve všem, v životě i v apoštolátu, celým svým srdcem hledat jedině tvou slávu a pokoj mezi lidmi. A počítáme s tím, že ty nám dáš dobrého ducha, milost, poznání a prostředky pro konání dobra. Podle své nesmírné dobroty a podle potřeb našeho zvláštního povolání rozmnož plody naší duchovní práce, našeho studia, našeho apoštolátu a naší chudoby. Nepochybujeme o tvé dobrotě, obáváme se spíše naší nestálosti a slabosti. Proto, dobrý Mistře, na přímluvu naší Matky Panny Marie provázej nás svým milosrdenstvím, tak jako jsi provázel svatého apoštola Pavla, abychom byli věrní příkladu tohoto našeho otce zde na zemi a mohli s ním jednou vytvářet společenství v nebeské slávě.

Korunka ke Královně apoštolů (první sobota)

1. Nejpřívětivější Královno nebe a země, dcero, která jsi našla zalíbení u Otce, vyvýšená Matko Božího Syna, slavná snoubenko Ducha svatého, uctívám a chválím tuto jedinečnou výsadu na světě, že tak jak se to Pánu zalíbilo, stala ses ve své pokoře a víře a v neporušeném panenství matkou Spasitele, našeho Mistra, pravého Světla světa, nestvořené Moudrosti, Pramene veškeré pravdy a prvního Apoštola pravdy. Dala jsi světu ke čtení knihu – věčné Slovo.

Pro nevýslovnou radost, kterou jsi zakusila a pro tuto tak vznešenou výsadu velebím Nejsvětější Trojici a prosím tě, vypros mi milost nebeské moudrosti, abych byl(a) pokorným a horlivým Ježíšovým učedníkem (pokornou a horlivou Ježíšovou učednicí) a oddaným synem (oddanou dcerou) církve, která je sloupem pravdy. Vypros, ať světlo evangelia září až na kraj světa, přemož chyby a shromáždi všechny lidi kolem Stolce sv. Petra. Matko dobré rady, Trůne Moudrosti, Královno svatých, osvěť učence, kazatele a spisovatele.

Královno apoštolů, oroduj za nás.

2. Maria, Královno všech andělů, plná milosti, bez poskvrny hříchu počatá, požehnaná mezi vším stvořením, živý svatostánku Boží, pamatuj na bolestný a slavný okamžik, kdy ti umírající Ježíš na kříži daroval apoštola Jana za syna a v něm celé lidstvo, zvláště však všechny apoštoly. Jaká něžná láska vůči duším zasvěceným apoštolátu, následování kříže a Ježíšovi lásce zaplavila v ten okamžik tvé srdce.

Maria, pro své nevýslovné bolesti a bolesti tvého Syna, pro své mateřské srdce, rozmnož slavný zástup apoštolů, misionářů, kněží a panen. Nech v jejich životech zazářit svatost, bezúhonnost mravů, pravou zbožnost, hlubokou pokoru, pevnou víru a dobrotivou lásku. Ať jsou všichni svatí a stanou se očistnou solí země a světlem světa.

Královno apoštolů, oroduj za nás.

3. Panno přečistá, vznešená Královno mučedníků, Hvězdo jitřní, bezpečné útočiště hříšníků, raduj se ze dnů, kdy jsi seděla ve Večeřadle jako učitelka, utěšitelka a Matka apoštolů, abys vzývala a přijala božského Utěšitele, Ducha sedmerých darů, lásku Otce a Syna, obnovitele apoštolů.

Pro svou orodující všemohoucnost, pro své pokorné a neodolatelné modlitby, které vždy pohnou Boží srdce, vypros mi milost pochopit hodnotu duší, které Ježíš Kristus vykoupil z pekel svojí předrahou krví. Kéž se každý z nás nadchne krásou křesťanského apoštolátu, kéž nás pohání láska Kristova, kéž nás dojímá duchovní bída ubohého lidstva. Vypros, ať v srdci cítíme potřeby dětí, mládeže, dospělých i starých lidí. Ať nás mocně oslovuje velká Afrika, obrovitá Asie, slibná Oceánie, sužovaná Evropa a dvě Ameriky. Kéž apoštolát dobrého příkladu, dobrého slova, modlitby, tisku, kina, rádia, televize a duší v očistci získá mnoho ušlechtilých srdcí připravených zcela se obětovat. Matko církve, Královno apoštolů, orodovnice naše, k tobě vzdycháme plačící v tomto slzavém údolí.

Královno apoštolů, oroduj za nás.

4. Naše milá matko Maria, Bráno nebe, Prameni pokoje a radosti, Pomocnice křesťanů, naděje umírajících a též naděje zoufajících, přemítám o šťastném okamžiku, když jsi zanechala zemi, abys byla přijata do Ježíšovy požehnané náruči. Všemohoucí Boží zalíbení tě, krásnou a nesmrtelnou, vzalo do nebe. Vidím tě vyvýšenou nad anděly a svaté, vyznavače a panny, apoštoly a mučedníky, proroky a patriarchy.

Také já se z bláta svých vin odvažuji připojit svůj hlas nehodného hříšníka (nehodné hříšnice), jsem však plný(á) lítosti, a chci tě chválit a velebit. Maria, obrať mě. Vypros mi kající život, abych mohl(a) svatě zemřít a abych mohl(a) jednou připojit svůj hlas ke svatým a chválit tě v ráji. Zasvěcuji se tobě a skrze tebe Ježíši. Zde vědomě a za přítomnosti nebeských sborů obnovuji své křestní sliby. Opakuji a kladu do tvého srdce předsevzetí bojovat proti sebelásce a bez ustání vést boj proti mé hlavní slabosti, která mě často přivádí k hříchu. Maria, Útočiště hříšníků, Hvězdo jitřní, Potěšení zarmoucených, zvětši svou slávu, obrať velkého hříšníka ve velkého svatého (velkou hříšnici ve velkou svatou).

Královno apoštolů, oroduj za nás.

5. Maria, Hvězdo mořská, sladká vládkyně, můj živote a Královno míru, jaký to byl veliký a nádherný den, když tě Nejsvětější Trojice korunovala Královnou nebe a země, rozdavatelkou všech milostí a naší milovanou Matkou. Jaké vítězství pro tebe! Jaká radost pro anděly, pro svaté, pro zemi i pro očistec! Vím, Maria, že kdo tě miluje, bude zachráněn a kdo tě velmi miluje, bude svatým a bude mít jednou účast na tvém vítězství v nebi.

Nepochybuji o tvé dobrotivosti a o tvé moci, obávám se jen své nestálosti v modlitbě. Vypros mi vytrvalost, Maria, buď mou záchranou. Cítím své vášně, pokušitele a svět. Maria, drž mě blízko sebe a blízko Ježíše! Nenechej mě padnout, nevzdaluj se ani na okamžik, matko. Je krásné hned zrána k tobě obrátit svůj první pohled, přes den kráčet pod tvým pláštěm a večer usnout pod tvým pohledem. Ty máš úsměv pro nevinné děti, posilu pro bojující mládež, světlo pro pracující a útěchu pro stárnoucí, kteří očekávají nebe. Maria, tobě zasvěcuji celý život, pros za mne nyní i v mém v posledním zápasu. Když vydechnu svou duši, přijmi ji a neopouštěj mě, pokud se nedostavím před tvůj trůn v nebi, abych tě mohl(a) milovat po celou věčnost. Maria, moje královno, moje orodovnice, moje radosti, vypros mi svatou vytrvalost.

Královno apoštolů, oroduj za nás.

Zasvěcení se Panně Marii

Přijmi mě, Matko, Učitelko a Královno Maria mezi ty, které miluješ, živíš, posvěcuješ a vedeš po cestě následování Božského Mistra Ježíše Krista. Ty znáš všechny lidské syny, které Bůh povolává, oroduješ za ně, máš pro ně milost, světlo a zvláštní útěchy. Můj Mistr Ježíš Kristus se ti zcela odevzdal od okamžiku vtělení až po své nanebevstoupení. Toto je pro mě nauka, příklad a nezměrný dar. Také já se plně odevzdávám do tvých rukou.

Vypros mi milost, abych stále více poznával(a), následoval(a) a miloval(a) Božského Mistra, cestu, pravdu a život. Ty mě přiveď k Ježíši, protože jsem nehodný hříšník (nehodná hříšnice) a nemám jiné osvědčení k přijetí do jeho školy než tvoje doporučení a přímluvu. Osviť mou mysl, posilni mou vůli a posvěť mé srdce v tomto roce mého duchovního úsilí, abych mohl(a) získat hojnost Božího milosrdenství a na konci života mohl(a) zvolat: „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus!“

Modlitba ke Královně apoštolů

Děkuji ti, milosrdný Ježíši, že jsi nám dal Marii za matku. Děkuji tobě, Maria, že jsi dala lidstvu Božského Mistra Ježíše, Cestu, Pravdu a Život a že jsi nás na Kalvárii všechny přijala za své děti. Tvoje poslání je sjednoceno s posláním Ježíšovým, jenž přišel hledat ty, kteří se ztratili. Proto se já pod tíhou svých hříchů utíkám k tobě, Matko, jako ke své největší naději. Obrať ke mně své milosrdné oči a věnuj svému nemocnému synu (své nemocné dceři) svou mateřskou péči.

Všechno očekávám od tvé přímluvy: odpuštění, obrácení, svatost. Vytvoř mezi svými dětmi novou skupinu těch nejubožejších, těch, v nichž se rozmnožil hřích tam, kde byla dříve hojná milost. Tyto duše tě nejvíc pohne k soucitu. Přijmi mezi ně mou ubohou duši. Učiň velký zázrak a proměň hříšníka na apoštola. Bude to neslýchaný div a nový důvod ke slávě Ježíše tvého Syna a ke slávě tebe, jeho a mé Matky. Všechno doufám od tvého srdce, Matko, Učitelko a Královno apoštolů. Amen.

Zasvěcení apoštolátu

Zdrávas, Maria, Matko, Učitelko a Královno každého apoštolátu. Ty jsi v nebi Královnou andělů, patriarchů, apoštolů a mučedníků, vyznavačů a panen. Neustále upíráš svůj pohled na zem, na spravedlivé i na hříšníky a vždy se staráš o spásu všech. Ty si pamatuješ, že Ježíš umírající na kříži ti svěřil poslání matky a rozžehnul v tvém srdci plamen lásky a starostlivosti o všechny. Neustále vzbuzuj, posiluj a vychovávej svatá povolání pro každý apoštolát království tvého Božského Syna.

A my, povolaní k svatému apoštolátu sdělovacích prostředků ti dnes zasvěcujeme všechny pera, všechnu techniku, všechny iniciativy a každodenní námahy. Především ti však zasvěcujeme sebe samých: své síly, svůj rozum, svou vůli a své srdce. Jsme tvoji a to, co máme, nabízíme Ježíši skrze tvé ruce, Matko. Vypros nám hojné vylití Ducha svatého, jak jej dostali první apoštolové. Otevři naši mysl, abychom chápali velkost našeho povolání. Posilni naši vůli a rozžehni naše srdce. Posvěcuj ty, kdo píšou a tvoří, ty, kdo pracují s multimediální technikou, i ty kdo se věnují reklamě a marketingu.

Ať všichni naslouchají, následují a milují Ježíše Krista, Božského Mistra. Ať naše duše zasvěcené tobě nikdy nezakalí hřích. Neposkvrněná Panno, zašlápni hlavu záludného démona malomyslnosti. Žij mezi námi, Maria. Blaženi jsou ti, kdo bydlí v tvém domě.

Slibujeme ti, že budeme používat všechny prostředky našeho apoštolátu s úctou, protože patří tobě, Královno. Chceme se snažit, aby naše publikace byly obsahem srozumitelné a vnější formou hodné pravd, které obsahují, a aby spolu s tebou představovaly Ježíše Krista, Cestu, Pravdu a Život. Ať se evangelium šíří a osvěcuje svět v duchu svatého Pavla, našeho otce a ať tě všechny národy blahoslaví, Maria.

Promlouvej, Ježíši, vyslov svá slova věčného života, vylij na svět svého Ducha, aby byla jedna škola, jak je jedna Pravda, jeden Mistr, jedna víra, jedna církev. Ty jsi s námi a odsud chceš přinášet světlo. Dej nám vždy opravdovou lítost nad hříchy. Žehnej těm, kdo s námi spolupracují modlitbou, dary a prací. Přijď, Ježíši, žij v nás a skrze Marii a s Marií kraluj nad světem.

A naše smrt ať je pokojná, jako smrt duše věrné svému povolání. Našim soudem ať je chvíle, kdy pracovitý dělník spokojen přijímá svou odměnu. Naší nebeskou korunou ať je ta, jež je připravena slavnému zástupu apoštolů. Skrze tebe, Ježíši, skrze tebe, Maria, ať je sláva Bohu na věky a na zemi pokoj lidem. Amen.

Korunka ke svatému Pavlu

1. Velebím tě Ježíši, pro tvé veliké milosrdenství, které jsi udělil svatému Pavlovi, když jsi ho změnil z pyšného pronásledovatele v zapáleného apoštola církve.

A ty, velký svatý, vypros mi poddajné srdce k přijetí milosti, obrácení z mého hlavního zlozvyku a úplné připodobnění Kristu.

Svatý apoštole Pavle, oroduj za nás.

2. Velebím tě Ježíši, že jsi vyvolil apoštola Pavla, aby byl vzorem a hlasatelem panenství.

A ty, svatý Pavle, můj milý otče, ochraňuj moji mysl, mé srdce, mé smysly, abych mohl(a) poznávat, milovat a sloužit jedině Ježíši a zasvětit jeho slávě všechny své síly.

Svatý apoštole Pavle, oroduj za nás.

3. Velebím tě Ježíši, že jsi nám dal ve svatém Pavlu příklad a nauku dokonalé poslušnosti.

A ty, velký svatý, vypros mi pokornou poslušnost vůči všem mým představeným a jistotu, že v poslušnosti naleznu vítězství nad všemi svými nepřáteli.

Svatý apoštole Pavle, oroduj za nás.

4. Velebím tě Ježíši, že jsi mi skrze skutky a slova svatého Pavla ukázal pravého ducha pokory.

A ty velký svatý, vypros mi evangelního ducha chudoby, abych po tom, co jsem tě v životě napodoboval(a), mohl(a) ti být blízko v nebeské slávě.

Svatý apoštole Pavle, oroduj za nás.

5. Velebím tě Ježíši, že jsi dal svatému Pavlu srdce plné lásky k Bohu a k církvi a že jsi jeho horlivostí zachránil velké množství duší.

A ty, můj příteli, vypros mi živou touhu po činném apoštolátu sdělovacích prostředků, modlitby, dobrého příkladu, práce a slova, abych si mohl(a) zasloužit odměnu slíbenou dobrým apoštolům.

Svatý apoštole Pavle, oroduj za nás.

Modlitba ke svatému Pavlu

Svatý Apoštole, který jsi svou naukou a láskou učil celý svět, shlédni dobrotivě na nás, své syny a učedníky (své dcery a učednice). Vše očekáváme od tvé přímluvné modlitby u Božského Učitele a u Panny Marie, Královny apoštolů.

Učiteli národů, vypros nám, ať žijeme ve víře, ať jsme spaseni pro svou naději a ať v nás vládne láska. Vypros nám, vyvolená duchovní nádobo, vroucí vztah k Boží milosti, aby v nás nezůstala neplodná. Kéž, tě můžeme stále lépe poznávat, milovat a napodobovat, abychom byli živými údy církve, tajemného těla Ježíše Krista. Vypros nám mnoho svatých apoštolů. Ať světem zavane oblažující duch pravé lásky a ať všichni mohou poznat a oslavovat Hospodina a Božského Mistra, Cestu, Pravdu a Život.

A ty, Pane Ježíši, víš, že nemáme žádnou důvěru ve své síly, a proto ve svém milosrdenství dej, ať jsme na přímluvu svatého Pavla, našeho otce a učitele, vždy uchráněni od každého protivenství.

Za dar trpělivosti

Slavný svatý Pavle, jenž ses z pronásledovatele křesťanského jména stal horlivým apoštolem a při hlásání Spasitele Ježíše až na kraj světa jsi trpěl věznění, bičování, kamenování, ztroskotání a pronásledování všeho druhu, až jsi nakonec prolil svou krev do poslední kapky. Vypros nám, abychom nemoci, trápení a neštěstí zdejšího života přijímali jako projevy přízně Božího Milosrdenství. Vypros nám, ať v nesnázích tohoto našeho vyhnanství neochabujeme v Boží službě, ale ať se prostřednictvím nich stáváme stále věrnějšími a horlivějšími. Amen.

Za katolický tisk

Slavný Apoštole národů svatý Pavle, jenž ses v Efesu s velkou horlivostí zasadil za zničení knih, které by zatemnily mysl věřících, bdi také nad námi. Ty vidíš, jak se bezbožný a bezuzdný tisk pokouší vyrvat z lidských srdcí vzácný poklad víry a neporušenosti mravů. Prosíme tě, svatý Apoštole, osviť mysl mnoha autorů, aby přestali duším působit škodu. Pohni jejich srdce, aby se odvrátili od zla, které působí malému stádu Ježíše Krista. Vypros nám milost, abychom poslušní hlasu nejvyššího Pastýře nikdy nepodporovali zkažený tisk, ale abychom se snažili podporovat a šířit ty díla, které všem pomáhají pracovat k větší slávě Boží, a které přispívají k rozvoji církve a ke spáse lidí. Amen.

Za národ

Svatý Pavle, učiteli národů, shlédni s láskou na tento národ a na jeho syny. Tvé srdce se otevřelo, aby přijalo a objalo všechny národy Kristovým pokojem. Nyní z nebe tě Kristova láska pohání, osvětlovat všechny světlem evangelia a nastolovat království lásky. Vzbuď duchovní povolání, posiluj dělníky evangelia a vzbuzuj ve všech srdcích vnímavost pro hlas Božského Mistra. Ať tento národ stále více nachází v Kristu cestu, pravdu a život. Ať stále hledá Boží království a jeho spravedlnost. Ať světu zazáří Kristovo světlo. Svatý Apoštole, osvěcuj nás, posiluj nás a žehnej nám všem. Amen.

Litanie ke svatému Pavlu

Lásko Boha Otce, zachraň nás.
Milosti našeho Pána Ježíše Krista, oživ nás.
Seslání Ducha svatého, posvěť nás.

Svatý Pavle, oroduj za nás.
Ty, kterého Bůh zahrnul milosrdenstvím, oroduj za nás.
Ty, jemuž se zjevil Boží Syn,
Ty, jenž ses stal nástrojem, který si Kristus vyvolil,
Ty, který jsi byl určen za hlasatele pravdy, apoštola a učitele národů,
Ty, jehož apoštolát byl potvrzován zázraky a znameními,
Ty, který jsi byl věrným služebníkem rodící se církve,
Ty, který jsi národům daroval Kristovo evangelium i celý svůj život,
Ty, který jsi nosil křesťany v srdci i ve svých okovech,
Ty, jenž jsi byl ukřižován s Kristem,
Ty, v němž žil a působil Kristus,
Ty, který jsi nemohl být odloučen od lásky Kristovy,
Ty, který jsi snášel vězení a útrapy,
Ty, který jsi trpěl bolesti a nebezpečí,
Ty, který jsi byl ještě v těle uchvácen do nebe,
Ty, který jsi oslavil svou službu,
Ty, který jsi po skončení svého běhu očekával věnec spravedlnosti,

Beránku Boží, který jsi obrátil Pavla pronásledovatele, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který jsi korunoval Pavla apoštola,
Beránku Boží, který jsi oslavil Pavla mučedníka,

V: Ty jsi vyvoleným nástrojem, svatý Pavle, apoštole.
O: Jsi hlasatelem pravdy po celém světě.

Modleme se: Bože, který jsi působením apoštola Pavla učil všechny národy Kristově pravdě, dej, prosíme, abychom, když slavíme jeho památku, zakoušeli jeho mocnou přímluvu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

K Nejsvětější Trojici

Otče, Synu a Duchu svatý, Božská Trojice,
přítomná a působící v církvi a hlubinách mé duše,
klaním se ti, děkuji ti a miluji tě!
Skrze Pannu Marii, moji Matku,
ti nabízím, dávám a zasvěcuji celý svůj život.

Nabízím, dávám a zasvěcuji se tobě, nebeský Otče,
jako tvůj syn/tvá dcera.

Nabízím, dávám a zasvěcuji se tobě, můj Mistře Ježíši,
jako tvůj bratr a učedník/tvá sestra a učednice.

Nabízím, dávám a zasvěcuji se tobě, Duchu svatý,
jako tvůj živý chrám, abych tak mohl(a) být naplněn(a) tvými dary.

Maria, Matko církve a Matko moje žijící v přítomnosti Nejsvětější Trojice,
uč mě žít skrze liturgii a svátosti v hlubokém spojení s Božskými osobami,
aby celý můj život byl vzdáváním slávy Otci i Synu i Duchu svatému.
Amen.

K Duchu svatému

O svatý Duchu Boží, věčná lásko Otce a Syna,
klaním se ti, děkuji ti, miluji tě, prosím tě o odpuštění všeho,
čím jsem tě zarmoutil v sobě i v bližním.

Sestupuješ s mnoha milostmi ve svěcení biskupů a kněží,
v zasvěcení řeholníků a řeholnic, v biřmování všech věřících;
buď světlem, svatostí, horlivostí.

Tobě, Duchu Pravdy zasvěcuji svou mysl, představivost i paměť – osvěcuj mě. Dej, ať poznávám Ježíše Krista Mistra, chápu jeho evangelium a nauku církve.
Rozmnožuj ve mně dar moudrosti, rozumu, umění a rady.

Tobě, Duchu posvětiteli, zasvěcuji svou vůli – veď mě v tom, co chceš ty, posiluj mě v zachovávání přikázání a v plnění mých povinností.
Uděl mi dar síly a svaté bázně Boží.

Tobě, Duchu oživovateli, zasvěcuji své srdce – uchovávej a rozhojňuj ve mně božský život.
Uděl mi dar zbožnosti.
Amen.

Vzývání Ducha svatého

Duchu svatý, na přímluvu Královny letnic
uzdrav mou mysl
od nerozvážnosti, neznalosti, zapomnětlivosti, tvrdosti, předsudků, omylů a zkaženosti
a vzbuď ve všem Moudrost – Ježíše Krista, který je Pravda.

Uzdrav moji citlivost
od lhostejnosti, podezíravosti, špatných náklonností, vášní, smyslovosti, smyslnosti
a vzbuď ve všem záliby, city a náklonnosti Ježíše Krista, který je Život.

Uzdrav moji vůli
od apatie, lehkomyslnosti, nestálosti, lhostejnosti, tvrdošíjnosti, špatných návyků
a vzbuď ve mně Ježíše Krista, který je Cesta.
Vzbuď ve mně novou lásku k tomu, co miluje on sám, Ježíš Kristus.

Pozvedni
božsky chápavost darem Rozumu,
moudrost darem Moudrosti,
vědění darem Vědění,
rozvážnost darem Rady,
spravedlnost darem Zbožnosti,
sílu darem duchovní Síly
a mírnost darem Bázně Boží.

Korunka za duše v očistci (úterý)

1. Pane, můj Stvořiteli a Vykupiteli, věřím, že ve své spravedlnosti jsi připravil očistec pro duše, které vstupují do věčnosti dříve, než zcela vyrovnaly dluhy za své viny nebo odpykaly tresty za ně. Věřím také, že ve svém milosrdenství přijímáš přímluvy a zvláště eucharistickou oběť za jejich úlevu a vysvobození. Oživuj ve mně tuto víru a vlij do mého srdce lásku k těmto drahým trpícím bratřím a sestrám.

Odpočinutí věčné…
 
2. Pane Ježíši Kriste, Králi slávy, na přímluvu Panny Marie a všech svatých, vysvoboď z utrpení očistce duše věrných zemřelých. A na přímluvu svatého Michaela, knížete nebeského vojska, uveď je do svatého světla, které jsi přislíbil Abrahámovi a jeho potomkům. Pane, předkládám ti oběti a modlitby chvály. Přijmi je za tyto duše a uveď je do věčné radosti.

Odpočinutí věčné…
 
3. Ježíši, dobrý Mistře, snažně tě prosím za duše, k nimž mě nejvíc poutá vděčnost, spravedlnost, láska nebo příbuzenské vztahy. Prosím tě za rodiče, dobrodince, spolubratry a spolusestry z kongregace za příbuzné. Svěřuji ti osoby, které na zemi nesly velkou zodpovědnost: kněze, řeholníky, politiky, představené. Prosím tě také za duše, které jsou všemi zapomenuty, i za ty, které byly za svého pozemského života oddané Ježíši Mistru, Královně Apoštolů a svatému apoštolovi Pavlovi. Rač je co nejdříve pozvat do nebeské blaženosti.

Odpočinutí věčné…

4. Děkuji ti, Ježíši Božský Mistře, který jsi sestoupil z nebe, abys svým učením, svou svatostí a svou smrtí pozvedl člověka ze zla. Prosím tě za duše, které jsou v očistci kvůli tisku, filmové produkci, rozhlasovým a televizním pořadům. Věřím, že až tyto duše budou jednou osvobozeny od svých trestů a uvedeny do věčné radosti, budou u tebe orodovat a prosit za moderní svět, aby všechna dobra, která jsi nám daroval k povznesení pozemského života, sloužily i apoštolátu a věčnému životu.

Odpočinutí věčné…

5. Milosrdný Ježíši, pro tvé bolestné utrpení a pro lásku, kterou mě miluješ, tě prosím, odpusť mi tresty, které jsem si svými mnohými hříchy zasloužil(a) pro tento život nebo pro život po smrti. Daruj mi ducha kajícnosti, citlivé svědomí, odpor ke každému dobrovolnému všednímu hříchu a potřebné dispozice k získání odpustků. Zavazuji se pomáhat duším v očistci, nakolik jen můžu. A ty, nekonečné Dobro, daruj mi stále živější horlivost, aby tě moje duše, až se oddělí od těla, mohla hned kontemplovat v nebi.

Odpočinutí věčné…

Korunka ke svatému Josefovi (středa)

1. Svatý Josefe, věrný spolupracovníku na našem vykoupení, měj soucit s lidstvem ještě sužovaným tolika chybami a zlem. Byl jsi poslušným nástrojem v rukou nebeského Otce, když jsi připravoval všechno pro Ježíšovo narození a dětství, a pak při přípravě Oběti, Kněze a božského Učitele lidí.

Svatý Josefe, ty jsi byl skutečně poslušný Boží vůli, vypros nám horlivost pro duchovní povolání a jejich formaci. Pro sebe si vyprošujeme, abychom velkodušně a vytrvale odpovídali na vzácný dar Božího povolání.

Svatý Josefe, oroduj za nás.

2. Svatý Josefe, vzore všech ctností, vypros nám zbožnost, jakou jsi měl ty. V láskyplném a pracovitém tichu, v plnění všech náboženských a společenských předpisů a v poslušnosti Boží vůli jsi dosáhl nejvyššího stupně svatosti a nebeské slávy.

Vypros nám více víry, naděje a lásky, růst v kardinálních ctnostech a hojnost darů Ducha svatého.

Svatý Josefe, oroduj za nás.

3. Svatý Josefe, ctíme tě jako vzor pracujících, přítele chudých, utěšitele trpících
a uprchlíků a jako světce Boží Prozřetelnosti. Na zemi jsi zastupoval dobrotu a starostlivost nebeského Otce. Byl jsi nazaretským tesařem a mistrem, který učil práci Božího Syna, jenž se pro nás stal pokorným dělníkem.

Pomoz svými modlitbami těm, kteří se lopotí v práci intelektuální, duchovní i fyzické. Národům vypros zákonodárství inspirované evangeliem, ducha křesťanské lásky a řád míru a spravedlnosti.

Svatý Josefe, oroduj za nás.

4. Svatý Josefe, pěstoune Ježíšův, velebíme Pána pro tvůj důvěrný vztah k němu během jeho dětství a mládí v Betlémě, v Egyptě a Nazaretu. Otcovsky jsi ho miloval a sám jsi byl milován synovskou láskou. Ve víře ses v něm klaněl vtělenému Božímu Synu, když tě poslouchal, sloužil ti a naslouchal ti. Vedl jsi s ním líbezné hovory, sdílel jsi s ním práci, velká utrpení i přesladkou útěchu.

Vypros nám milost, abychom Ježíše nikdy neurazili hříchem a neztratili. Pros za nás, abychom se vždy dobře zpovídali a přijímali Tělo a Krev Kristovu, abychom už zde na zemi dosáhli důvěrného vztahu k Ježíši a něžné i hluboké lásky k němu, a abychom ho pak navždy vlastnili v nebi.

Svatý Josefe, oroduj za nás.

5. Svatý Josefe, přečistý snoubenče Panny Marie, pokorně tě prosíme, abys nám vyprosil pravou oddanost k naší něžné Matce, Učitelce a Královně. Z Boží vůle bylo tvoje poslání spojeno s jejím. S Pannou Marií ses dělil o starosti i radosti, s ní jsi svatě soupeřil v ctnosti, práci a v zásluhách, žili jste v jednotě mysli a srdce.

Svatý Josefe, oroduj za otce i matky rodin. Vypros nám milost, abychom poznávali nejsvětější Pannu Marii, napodobovali ji, milovali ji a stále se k ní modlili. Přitahuj mnohé duše k jejímu mateřskému srdci.

Svatý Josefe, oroduj za nás.

6. Svatý Josefe, ochránce umírajících, snažně tě prosíme za všechny umírající i za pomoc
v hodině naší smrti. Zasloužil sis svým svatým životem šťastnou smrt a v posledních hodinách jsi měl nepopsatelnou útěchu z přítomnosti Ježíše a Panny Marie.
Uchraň nás před náhlou smrtí, vypros nám milost, abychom tě v životě napodobovali, vzdalovali své srdce ode všech světských věcí a každým dnem tak získávali duchovní poklady pro chvíli smrti. Vypros nám, ať před smrtí dobře přijmeme svátosti nemocných a s Pannou Marií v nás vzbuď víru, naději, lásku a lítost nad hříchy, aby naše duše odešla z tohoto světa v pokoji.

Svatý Josefe, oroduj za nás.

7. Svatý Josefe, ochránce celé církve, shlédni milostivě  na našeho papeže, biskupy, kněze, řeholníky a řeholnice a všechny křesťany. Oroduj za posvěcení všech. Církev je plod krve Ježíše, jemuž jsi byl pěstounem.

Svěřujeme ti naše snažné prosby za rozšíření, svobodu a oslavu církve. Ochraňuj ji od chyb, od zlého a od sil pekelných, jako jsi kdysi zachránil Ježíšův život před ohrožením z rukou Herodových. Ať se vyplní Ježíšova touha, aby byl jeden ovčín a jeden pastýř.

Svatý Josefe, oroduj za nás.

Korunka k andělu strážnému (čtvrtek)

1. Nebeský Otče, děkuji ti za tvoji nekonečnou dobrotu, že jsi mne již od okamžiku, kdy moje duše vyšla z tvých stvořitelských rukou, svěřil andělovi, aby mne osvěcoval, chránil, vedl a řídil. A děkuji také tobě, můj anděle strážný, že mne každý den doprovázíš na cestě návratu k nebeskému Otci. Tvoje svatá vnuknutí, tvá stálá ochrana před duchovními i tělesnými nebezpečími a tvé mocné modlitby u Pána mi jsou velkou útěchou a jistou nadějí.

Anděle Boží…

2. Anděle, můj strážce, který neustále hledíš na Pána, a chceš, abych se stal tvým spoluobčanem (tvou spoluobčankou) v nebi, prosím tě, vypros mi u Pána odpuštění, neboť jsem byl(a) tolikrát hluchý(á) ke tvým radám, hřešil(a) jsem ve tvé přítomnosti a tak málokdy si vzpomenu, že jsi mi stále nablízku.

Anděle Boží…

3. Anděle, můj strážce, věrný a silný ve ctnostech, ty jsi jedním z andělů, kteří v nebi, vedeni svatým Michaelem, zvítězili nad satanem a jeho následovníky. Ta bitva na nebi pokračuje nyní na zemi. Kníže zla a jeho přívrženci jsou proti Ježíši Kristu a ohrožují duše. Oroduj u neposkvrněné Královny Apoštolů za církev, město Boží, které bojuje proti městu satanovu. Svatý Michaeli, archanděle, braň nás se všemi svými mocnostmi v tomto boji. Buď naší silou proti zlu a nástrahám ďábla. Ať jej Pán podrobí. A ty, kníže nebeského dvora, zažeň do pekla satana a všechny zlé duchy, kteří obcházejí po světě, aby zahubili duše.

Anděle Boží…

4. Andělé z ráje, ochraňujte spisovatele, všechny pracovníky audiovizuálních sdělovacích prostředků a všechny, kdo tyto prostředky používají. Ochraňujte je od zlého, veďte je k pravdě a vyproste jim pravou lásku. Vyprošujte u Pána potřebná povolání pro apoštolát sdělovacích prostředků a doprovázejte je v jejich náročném poslání. Vnukejte všem, ať přispívají skutky, modlitbou a milodary k apoštolátu společenské komunikace. Osvěcujte, ochraňujte, veďte a řiďte svět sdělovacích prostředků, ať slouží k povznášení tohoto života a k orientaci lidstva k věčným hodnotám.

Anděle Boží…

5. Všichni andělé Páně, vy jste povoláni za nebeské dvořany, jste povoláni bez ustání chválit vznešenou Trojici, dobrořečit ji a odčiňovat naše opomenutí. Vy opravdu milujete Boha i duše a neustále zpíváte: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“ Snažně vás prosíme vás za celé lidstvo, aby poznalo jediného a pravého Boha, Syna, kterého seslal, a církev – sloup pravdy. Přimlouvejte se za to, aby se posvěcovalo jméno Boží, aby přišlo království Ježíše Krista a naplnila se jeho vůle, jak na nebi, tak i na zemi. Rozprostřete svoji ochranu nad těmi, kdo vládnou, nad těmi, kdo pracují i nad těmi, kdo trpí. Vyproste požehnání a spásu všem, kteří hledají pravdu, spravedlnost a mír.

Anděle Boží…

Korunka k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (pátek)

Ježíši, náš Mistře, skláním se před tebou a klaním se tvému Srdci, které tak milovalo lidi, že jim nic neodepřelo. Věřím v tvoji nekonečnou lásku k nám. Děkuji ti za velké dary, které jsi z lásky dal lidem, zvláště za evangelium, eucharistii, církev, kněžství, řeholní stav, Marii jako matku, a vůbec za tvůj život.

1. Ježíši, Božský Mistře, děkuji a dobrořečím tvému ušlechtilému srdci za velký dar evangelia. Ty jsi řekl: „Byl jsem poslán, abych přinesl chudým radostnou zvěst.“ Tvá slova přinášejí věčný život. V evangeliu jsi odhalil božská tajemství, pravdivě jsi nás naučil cestě Boží a nabídl jsi nám prostředky spásy.

Dej mi milost, abych s úctou přechovával(a) v srdci tvé evangelium, abych mu naslouchal(a) a četl(a) je ve shodě s duchem církve a abych ho šířil(a) s láskou, se kterou jsi ho hlásal ty. Kéž ho všichni lidé poznají, ctí a přijímají. Kéž svět podle něj řídí svůj život, zákony, zvyky a učení. Kéž oheň, který jsi přinesl na zemi, všechny zapálí, osvítí a zahřeje.

Drahé Srdce mého Ježíše, dej, ať tě miluji stále víc.

2. Ježíši, Božský Mistře, děkuji a dobrořečím tvému srdci plnému lásky za veliký dar eucharistie. Ze své nesmírné lásky přebýváš ve svatostánku, obnovuješ své umučení při mši svaté, a ve svatém přijímání se dáváš duším za pokrm.

Dej, ať tě poznávám, skrytý Bože! Dej, ať čerpám životodárnou vodu z pramene tvého srdce! Dopřej mi navštěvovat tě denně v této svátosti. Dej mi pochopit mši svatou a aktivně se jí zúčastňovat. Dopřej mi, ať tě často s vírou a láskou přijímám.

Drahé Srdce mého Ježíše, dej, ať tě miluji stále víc.

3. Ježíši, Božsky Mistře, děkuji a dobrořečím tvému přesladkému srdci za veliký dar církve. Ona je naší Matkou, která nás vyučuje pravdě, vede nás na cestě k nebi a zprostředkovává nám nadpřirozený život. Církev, jako tvé mystické tělo, pokračuje v tvém spasitelném poslání na zemi. Je neporušitelnou, neomylnou, všeobecnou archou spásy.

Dej mi milost, abych ji miloval(a) tak, jako jsi ji ty miloval a posvětil ji svou krví. Kéž ji svět pozná, kéž do tvého ovčína doputují všechny ovečky, kéž všichni pokorně spolupracujeme na budování tvého království.

Drahé Srdce mého Ježíše, dej, ať tě miluji stále víc.

4. Ježíši, Božský Mistře, děkuji a dobrořečím tvému milujícímu srdci za ustanovení kněžství. Kněží jsou posláni tebou, jako ty jsi byl poslán Otcem. Jim jsi svěřil tajemství svého učení, svého zákona, své milosti i samotné duše.

Dopřej mi milost, abych je miloval(a), poslouchal(a) a dal(a) se jimi vést po tvých cestách. Pošli na svou žeň dobré dělníky. Ježíši, kéž jsou kněží solí, která očišťuje a chrání před zhoubou. Kéž jsou světlem světa, městem postaveným na hoře, kéž jsou všichni podle tvého srdce. Kéž mají jednou v nebi kolem sebe jako radostnou korunu velký počet duší, které získali pro tebe.

Drahé Srdce mého Ježíše, dej, ať tě miluji stále víc.

5. Ježíši, Božský Mistře, děkuji a dobrořečím tvému nejsvětějšímu srdci za povolání k zasvěcení v řeholním životě. V nebi i na zemi je mnoho příbytků. Zvolil sis ty, které sis zamiloval, povolals je k evangelijní dokonalosti, stal ses jejich vzorem, pomocníkem a odměnou.

Božské Srdce, rozmnož počet řeholních povolání a posiluj je ve věrném zachovávání evangelijních rad. Kéž jsou nejvoňavějšími liliemi církve, kéž jsou těmi dušemi, které tě těší, modlí se k tobě a rozhlašují tvou slávu veškerou svou apoštolskou prací.

Drahé Srdce mého Ježíše, dej, ať tě miluji stále víc.

6. Ježíši, Božský Mistře, děkuji a dobrořečím tvému nejvýš slitovnému srdci za to, že jsi nám dal Pannu Marii za Matku, Učitelku a Královnu. Když jsi visel na kříži, svěřil jsi nás všechny do jejích rukou. Dal jsi jí vzácné srdce, velikou moudrost a velikou moc.

Kéž ji pozná, miluje a vzývá celé lidstvo! Kéž se jí všichni dají vést k tobě, Spasiteli lidstva! Odevzdávám se do jejích rukou, jako ses do nich odevzdal ty. S touto Matkou chci být nyní, v hodinu smrti i na věčnosti.

Drahé Srdce mého Ježíše, dej, ať tě miluji stále víc.

7. Ježíši, Božský Mistře, děkuji a dobrořečím tvému tichému srdci, které tě přimělo, abys dal za mě život. Tvá krev, tvé rány, bičování, trnová koruna, kříž i tvá nakloněná hlava říkají mému srdci: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí život.” Pastýř zemřel, aby dal život ovečkám.

I já chci strávit svůj život pro tebe. Dej, ať jsem ti vždycky, ve všem a všude k dispozici pro tvou větší slávu a ať neustále opakuji: „Buď vůle tvá.“ Zapal mé srdce svatou láskou k tobě a k duším.

Drahé Srdce mého Ježíše, dej, ať tě miluji stále víc.

Paulínská modlitba za apoštolát sdělovacích prostředků

Bože, ty jsi poslal na zem svého jediného Syna, Ježíše Krista, abys nám zjevil svou lásku. Ustanovil jsi ho Učitelem, Cestou, Pravdou a Životem pro celé lidstvo. Dej, ať jsou sdělovací prostředky – tisk, rádio, televize, film, internet a další nejnovější audiovizuální technika a digitální komunikační prostředky – používány k tvé oslavě a pro dobro lidí.

Vzbuď povolání pro tento mnohotvárný apoštolát a inspiruj lidi dobré vůle k přispění skrze modlitbu, práci a dary k tomu, aby církev mohla těmito prostředky hlásat evangelium celému světu. Amen.

Modlitba za sdělovací techniku

Chválíme tě a dobrořečíme ti, Ježíši Mistře, že jsi osvítil mysl lidí, takže vynalezli nové sdělovací prostředky – film, rozhlas, televizi, digitální média a internet. Jejích posláním je apoštolát, kultura a hmotné i duchovné povznášení jednotlivců a společnosti.

Všechno bylo stvořeno pro nás, jako my jsme stvořeni pro Krista. Ať i tyto vynálezy ozpěvují Stvořitele a Spasitele. Pane, neuveď nás v pokušení, ale vysvoboď nás z nebezpečí zneužívání těchto darů, které jsi nám dal z tvé moudrosti a lásky.

Veď ty, kdo jsou za tyto prostředky zodpovědní, ať pracují v lásce, ať respektují lidskou důstojnost, ať vždy zasévají dobré semeno a ať bdí, aby do něj nepřítel nikdy nezasel koukol.
Osvěcuj všechny čtenáře, posluchače, diváky a uživatele, aby vyhledávali prameny živé vody a vyhýbali se cisternám s vodou znečištěnou.

Na odčinění všeho zneužívání ti spolu se svou každodenní prací obětujeme mše svaté, které se dnes ve světě slaví. Zavazujeme se používat sdělovacích prostředků vždy ke svému posvěcení a k apoštolátu.

Ježíši Mistře, na přímluvu Marie, Královny apoštolů a svatého Pavla dej, ať tě svět přijme jako Cestu, Pravdu a Život lidstva.

Modlitba za rozhlas a televizi

Klaníme se ti, Pane, Stvořiteli nebe a země. Děkujeme ti, že jsi dal člověku k dispozici mnoho dober pro jeho zdejší i věčný život. Všechno je pro člověka, ale člověk je Kristův a Kristus Boží.

Ježíši, Božský Mistře, osvěcuj a veď nás ve svém milosrdenství, aby byly sdělovací prostředky vždy využívány k budování a k pozdvihování člověka a nikdy ne k duchovní a lidské zkáze.

Dnes tě prosíme za rozhlas a za televizi. Ježíši Mistře, obětujeme ti své modlitby a svůj každodenní apoštolát na odčinění všech zneužívání a jako prosbu za to, aby všechno sloužilo k Boží slávě a pro pokoj lidem.

Před redakční prací

Ježíši, Božský Mistře, obětuji ti svoje pero a tuto práci svého apoštolátu s úmysly, s nimiž jsi ty hlásal své evangelium. Ať vždy všechno slouží pouze k Boží slávě a pro pokoj lidem. Ať každé stvoření pozná tebe, Ježíši, Pravdo. Ať všichni oddaně následují tebe, Ježíši Cesto. Ať každé srdce miluje tebe, Ježíši Živote.

Přejít nahoru