Sekulární instituty – 1960

Po založení pěti řeholních kongregací, jejichž apoštolát měl už obrovský vliv na život mnoha lidí, se Alberione stále trápil myšlenkou jak zasáhnout světlem evangelia i místa vzdálená nebo dokonce nepřátelská vůčí přítomnosti řeholníků a řeholnic. Impulsem, který dostal mu byla encyklika Provida Mater Ecclesia (1947), která ustanovila sekulární instituty. V roce 1958 – po dobu skrytých, ale konkrétních úsilí – rozšířil Rodinu svatého Pavla na tři sekulární instituty: Ježíše Kněze, svatého archanděla Gabriela a Zvěstování. Byly schváleny církví v roce 1960.

 

Institut Ježíše Kněze (IGS)

Tento institut zahrnuje biskupy a kněze, kteří cítí touhu po hlubším duchovním životě a ještě plnějším odevzdání se Bohu, a proto – ačkoli vykonávají svůj úřad – chtějí spojit kněžský život se zasvěceným životem skrze tři evangelní sliby a slib věrností papeži. Jeho členové se snaží co nejlépe vykonávat svůj pastýřský úřad, který jim byl svěřen, a spolupracují s Rodinou svatého Pavla – podle svých vloh a možností – na „šíření a upevňování Božího království“ skrze apoštolát ve sdělovacích prostředcích. Používání těchto prostředků považují v apoštolském díle za povinnost, která je úzce spjata s jejich úřadem (srov. Inter mirifica 13). Apoštolská spiritualita Rodiny svatého Pavla jim pomáhá stávat se svatými hlasateli evangelia. Je to potvrzené faktem, že aktuálně probíhá proces blahořečení třech kněží z tohoto institutu. Institut Ježíše Kněze je přítomen v pěti státech.

Institut svatého archanděla Gabriela (ISGA)

Institut pro muže, který má svůj název po patronovi sdělovacích prostředků – archandělu Gabrielovi, který oznámil tajemství Božího slova vtěleného v Panně Marii. Jeho členové se zasvěcují Bohu skrze slib čistoty, chudoby a poslušnosti, ale zůstavají laiky a prožívají evangelium ve svém rodinném, pracovním a farním prostředí bez jakéhokoliv náznaku, že patří k tomuto institutu. Zavazují se učinit ze svého života apoštolát podle osobních možností a volby. Snaží se být kdekoli „solí“ a „kvasem“, dávají chuť a vůni životu a vnášejí v tichosti a skrytosti křesťanského ducha do každé lidské činnosti. Sdílejí spiritualitu Rodiny svatého Pavla a zvláštní pozornost věnují zejména apoštolátu ve sdělovacích prostředcích. Tento institut je obvykle nazýván Gabrielini a je přítomen v devíti státech.

Institut Svaté Rodiny (ISF)

Je to institut pro manželské páry a snoubence, kteří cítí výzvu Pána, aby se zasvětili a prožívali poslání křesťanských manželů skrze evangelní sliby podle svého životního postavení. Alberione mnoho let nosil v srdci touhu po tom, aby mohli být také manželé obejmuti evangelními sliby. Už kolem roku 1930 (!) psal o řeholním povolání, že pro ně „jsou dokonce zvláštní podmínky také pro manžele a pro laiky, pokud jen budou plnit věrně své povinnosti“. Oficiální zprávu o vzniku toho institutu napsal v lednu 1965. Tento institut je odpověď otce Alberione na prosby mnoha manželů, kteří chtěli žít ve svém manželství jako opravdoví „zasvěcení“. Jejich poslání je posvětit křesťanskou rodinu a všechny rodiny na světě, dávat křesťanské svědectví ve svém prostředí, pomáhat rodinám ohroženým rozpadem a rodinám v nesnázích, vést duchovní setkání pro manžele a rodiny, organizovat farní misie a šířit učení církve o rodině a používat k tomu sdělovací prostředky. ISF je přítomen ve dvaceti státech.

Institut Zvěstování (IMSA)

Institut pro ženy, který je obdobou mužskému Institutu svatého archanděla Gabriela. Po příkladu Marie, Panny z Nazareta, dávají vlastní život do služeb evangelia, aby přinesly Ježíše Mistra všem lidem v duchu Rodiny svatého Pavla. Anunziatine – jak jsou obvykle nazývány – také zůstávají ve svém prostředí a ve své profesi, prožívají zasvěcení Bohu skrze evangelní slib čistoty, chudoby a poslušnosti. Tímto způsobem vnášejí Krista a křesťanské hodnoty do míst, do kterých řeholníci a řeholnice nemohou proniknout. Jsou přítomny ve dvaceti státech. 

Všechny čtyři sekulární instituty jsou připojené ke Společnosti svatého Pavla a jejich členové jsou podřízeni představenému SSP.

Přejít nahoru