Náš apoštolát

Apoštolát je způsob služby. Žadná komunita v církvi nežije jenom pro sebe samu, ale každá specifickým způsobem vyjadřuje svou lásku k Bohu službou lidem. „Služby jsou rozdílné“ – jak říká svatý Pavel (1Kor 12,5). Apoštolát není jenom nějaká naše činnost, ale je to – jak zdůrazňoval blahoslavený o. Alberione – „vyzařování duchovního života“. Neboť náš cíl je dán vzorem toho co cíl koná Nejsvětější Trojice: „sláva Bohu a pokoj lidem“ (srov. Lu 2,14), to znamená: úsilí o vnitřní svatost a apoštolát, protože Ježíš, který žije a roste v nás nemůže zůstat neviditelný, ale vyzařuje z nás. Apoštolát je Jeho činnost skrze naše osoby, a tak by bez duchovního života – bez péče o růst Ježíše v nás – všechny naše práce byly prázdné, náš apoštolát neplodný, neboť by neobsahoval Boží milost.

Pro o. Alberione je apoštolátem posvěcování lidí, kterých se dotkne. Proto zakladatel chtěl, aby apoštolát Rodiny svatého Pavla objímal celou osobu adresáta, to znamená jeho rozum, vůli a srdce, a tím formoval nové svaté v církvi. Takto je Rodina svatého Pavla v církvi rodinou vyučovací a to ve všech třech oblastech: v dogmatech, morálce a kultu (podle metody „pravda-cesta-život“). Náš zakladatel chtěl – a sám svým vlastním životem dal příklad – aby každý v Rodině svatého Pavla se snažil být svatým apoštolem a často zdůrazňoval, že aby jsme byli schopni plnit své poslání, nestačí nám jen vzdělání, ale je třeba abychom byli svatí.

Apoštolát každé kongregace je stanoven řeholí, ale formy apoštolátu se mohou měnit podle nových výzev církve a světa, a také podle aktuálních možností komunity. Všechny instituty Rodiny svatého Pavla mají jedno poslání: dávat světu Ježíše Mistra Cestu, Pravdu a Život. Ale každý z těchto institutů je uskutečňuje svým vlastním způsobem.

Učednice Božského Mistra jsou kongregace, která je celá odevzdána Božskému Mistru přítomnému v eucharistii a právě z lásky k Ježíši eucharistickému se rodí apoštolát, který má tři vzájemně se pronikající dimenze: eucharistickou, kněžskou a liturgickou.

Sloužíme Ježíši přítomnému v eucharistii

Konáme neustálou adoraci Nejsvětější Svátosti. Každý den sestra setrvává 1,5 hodiny před Ježíšem v eucharistii a není to jen její osobní modlitba, ale ona zastupuje lidí, které ve svém srdci shromažďuje a předkládá Bohu jejich potřeby. Přimlouváme se za potřeby církve, lidstva a za všechny, kdo jsou v duchovní a materiální nouzi.

Pamatujeme zvlášť na kněze, Rodinu svatého Pavla a svět hromadných sdělovacích prostředků, aby skrze ně evangelium dospělo ke každému člověku. Noční adorace prožíváme jako odprošování za hříchy naše a celého lidstva, zvlášť za hříchy spáchane prostřednictvím sdělovacích prostředků. V rámci této eucharistické dimenze našeho apoštolátu různými způsoby šíříme také úctu k eucharistii, abychom pomohly lidem v poznávání Ježíše a sjednocení se s Ním.

Sloužíme Ježíši přítomnému v kněžství

Z lásky k Ježíši eucharistickému se v nás rodí láska ke kněžství a péče o kněze. Jako Panna Maria, která dala světu nejvyššího a věčného Kněze – Ježíše Krista a byla s Ním po celý Jeho život, tak sestra – učednice Božského Mistra svým plným odevzdáním se Bohu, svou modlitbou a obětí získává nová kněžská povolání a doprovází kněze po celý jejich život: prosíme Boha, aby poslal nové a svaté dělníky na svou žeň; modlitbou a službou podporujeme mladé chlapce připravující se na kněžství a spolupracujeme na jejich formaci; pak jsme s nimi během jejich apoštolské činnosti, když jsou v plné síle; projevujeme zvláštní péči kněžím nemocným a starším; a když přejdou z tohoto světa do věčnosti, pamatujeme na ně dál v modlitbě.

Blahoslavený o. Alberione zdůrazňoval, že právě hluboké spojení sestry učednice s Kristem Knězem a spoluúčast na Jeho oběti jí dává pochopení toho, čím je povolání ke kněžství a kým je kněz. Díky tomu ona může pomáhat kněžím realizovat jejich povolání a vést je k dosažení cíle, ke kterému je Bůh vyvolil. „Jak se postupně prohlubuje duchovní život sestry, tak se rozvíjí i její vnější činnost a služba kněžím je uskutečňována stále lépe, stále hlubším způsobem je chápáno, co znamená být duchovní matkou kněží“ (J. Alberione). Naše domy jsou vždy pro ně otevřené a v našich komunitách si mohou odpočinout od svých starostí, obnovit svůj cit pro živou liturgii, najít radu a pomoc.

Sloužíme Ježíši přítomnému v liturgii

Pečujeme o krásu liturgie prostřednictvím různých iniciativ, které přibližují věřícím tajemství Krista žijícího v církvi. Sloužíme liturgickými animacemi, děláme věci nezbytné pro liturgii a také se staráme o vnější výzdobu chrámů a kostelů, které jsou místy setkání Boha se svým lidem. Tím hudba, architektura, sochařství, malířství, ikonografie a jakýkoli jiný druh umění jsou prostředky, jejichž hodnotu využíváme pro hlásání Ježíše Mistra Cesty, Pravdy, Života, který zůstal mezi námi živý v Eucharistii, a který skrze svátosti nám dává svůj život.

Pracujeme pro to, aby byl každý liturgický akt pochopen, připraven a prožit v celé jeho pravdě, kráse a posvátnosti. Napomáháme tak křesťanskému společenství žít, modlit se a slavit liturgii v kráse a důstojnosti a usnadňujeme člověku dialog s Bohem, aby skrze svátosti dosáhl plného spojení s Ním, a zároveň s bližními a s celým tvorstvem. V podstatě má náš liturgický apoštolát ukazovat posvěcující dílo církve a je vždy plodem intenzivního duchovního života. V rámci této liturgické dimenze našeho apoštolátu vedeme obchody s liturgickými předměty a snažíme se přispívat k tomu, aby nebyly jenom tím, čím je každý jiný obchod, ale – tak jak to chtěl náš zakladatel – místy, ve kterých je možné pocítít modlitbu, pohostinství, formaci a doprovod.

Přejít nahoru